Truyện của Berry_Chann

Đăng bởi: Berry_Chann

2597 - 180 - 17

Một số đoản văn về các CP allnezu do Bơ viết để thỏa mãn đam mê😙 Do mới tập viết đoản

Đăng bởi: Berry_Chann

110 - 17 - 1

Ngàn năm hoa nở, ngàn năm lá tàn. Hoa vừa kịp nở, lá đã vội tàn. Lá vừa chớm mọc, hoa rụng