Truyện của Vivi_3010

Đăng bởi: Vivi_3010

11539 - 214 - 1

◆ Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh ◆ Raw + Convert: Chitchit, Giáp Dã, Nana Lee (Wikidich) ◆ Edit || Beta: Manh ◆

Đăng bởi: Vivi_3010

249267 - 28654 - 89

◆ Tác giả: Cửu Thiên Giáng ◆ Edit || Beta: Manh ◆ Độ dài: 192 chương ◆ Thể loại: Hiện đại, phát sóng

Đăng bởi: Vivi_3010

16383 - 967 - 7

◆ Tác giả: Phù Hoa ◆ Raw + Convert: Chihiro & Tạp vụ La (Wikidich) ◆ Edit: Mạn Mạn (@Mạn Mạn Trường

Đăng bởi: Vivi_3010

18088 - 281 - 5

◆ Tác giả: Chích Thì Giới 99 ◆ Raw: Vespertine ◆ Edit || Beta: Manh & MDL ◆ Độ dài: 9 chương +

Đăng bởi: Vivi_3010

4366605 - 109781 - 79

◆ Tác giả: Mộng Tiêu Nhị ◆ Edit || Beta: Manh (Cộng tác với Mễ và Myniee từ 60+) ◆ Độ

Đăng bởi: Vivi_3010

917377 - 23759 - 71

◆ Tác giả: Trà Trà Đáng Yêu ◆ Raw + Convert: Vespertine ◆ Edit || Beta: Manh ◆ Độ dài: 94 chương +

Đăng bởi: Vivi_3010

9485 - 270 - 3

◆ Tác giả: Bạc Yên ◆ Raw + Convert: Wikidich ◆ Edit: Châu ◆ Beta: Manh & MDL ◆ Độ dài: 123 chương

Đăng bởi: Vivi_3010

13475 - 261 - 2

◆ Tác giả: Tiểu Hoa Miêu ◆ Raw + Convert: Vespertine ◆ Edit || Beta: Manh ◆ Độ dài: 62 chương +

Đăng bởi: Vivi_3010

9363 - 86 - 3

◆ Tác giả: Tô Tha ◆ Raw: PO18 ◆ Edit | Beta: Manh & MDL ◆ Độ dài: 58 chương + 1